Σύστημα ARENA

Από το μενού του Συστήματος του ARENA γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων στην πύλη του έργου.

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει στοιχεία στα Δελτία:

  • Αρχαιολογικής Θέσης
  • Χρονολόγησης Γεγονότος Αρχαιολογικής Θέσης
  • Σχετικής Χρονολόγησης
  • Θεματικής
  • Πολυμεσικού Περιεχομένου
  • Δυναμικών Πεδίων