Τρέχουσα συλλογή αρχαίων κειμένων του ARENA

Οι επισκέπτης της σελίδας μπορεί να δει και να υλοποιήσει αναζητήσεις με ελεύθερο κείμενο στο σύνολο των αρχαίων κειμένων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου ARENA.
Επίσης, μπορεί να προβάλλει τα αρχαία κείμενα που συγκεντρώθηκαν ταξινομώντας τα με βάση τον τίτλο κάθε στήλης (Συγγραφέας, Τίτλος κ.ο.κ.).
Μπορεί, τέλος, να αντιγράψει τις κάθε φορά προβαλλόμενες εγγραφές και να τις εξάγει σε αρχείο Excel ή PDF.

Συγγραφέας/είς Χρονολογία συγγραφέα Τίτλος Παράθεμα Μετάφραση Λεπτομέρειες
Data Loadng